محل اجرای پروژه : خراسان رضوی – مشهد

کارفرما: شرکت سیمان شرق

مشاور: مهندسین مشاور ااندیشه سازان صنعتی پارس

پیمانکار: شرکت پیاب گستر سازه

تاریخ شروع : 1384/10/25

مشخصات طرح

خاکبرداری : 285.000مترمکعب
آرماتوربندی: 6.000تن
بتن ریزی : 70.000مترمکعب
قالب بندی: 65.000مترمربع
اسکلت فلزی : 3.600تن