اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : نیشابور
کارفرما : شرکت احداث صنایع و معادن
سرزمین پارس (پامیدکو)
مشاور: شرکت احداث صنایع و معادن
سرزمین پارس (پامیدکو)
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت پیمان : 18ماه
تاریخ شروع قرارداد : 1390/09/19

مشخصات طرح

آرماتوربندی : 2200تن
تن ریزی : 23.000مترمکعب
قالب بندی : 32.000مترمربع
ساندویچ پنل : 28.000مترمربع