اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : استان فارس شهرستان کازرون
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناههای حمل و نقل کشور
مشاور : مهندسین مشاور فرا شار آسیا
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد: 24ماه
تاریخ شروع قرارداد: 1394/11/14