اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : کرمانشاه
کارفرما : شهرداری کرمانشاه
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آرسیکا
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع قرارداد : 1391/04/30
مدت پیمان : 15ماه

مشخصات طرح

-سازه فلزی : 1500تن
– بتن ریزی : 6000مترمکعب
-آرماتوربندی : 950تن
– قالب بندی : 4220مترمربع
– حفاری شمع : 1600مترطول