اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : مشهد
کارفرما : آقای مهندس دادگستر نیا
پیمانکار طراحی و ساخت : مشارکت شرکت پیاب سازه گستر و مهندسی مشاور سروش دریا پی
مدت قرارداد : 4ماه
تاریخ شروع قرارداد : 1390/03/01

مشخصات طرح

– مساحت زمین : 4200متر
– عمق نهایی گود : -22.5
– گودبرداری : 52.000مترمکعب
– سطح تحکیم : 4700مترمربع
– انکرگذاری : 7000مترطول
– نیلینگ : 150مترطول