اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : کرمانشاه
کارفرما : اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن
کارگران استان کرمانشاه
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 18ماه
تاریخ شروع : 1386/03/05

مشخصات طرح

– آرماتوربندی: 1900تن
– بتن ریزی : 17.000مترمکعب
– قالب بندی: 60.000مترمربع
– خاکبرداری: 70.000مترمکعب
– دیوارچینی : 60.000مترمربع
– نازك کاری : 100.000مترمربع