اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : مشهد
کارفرما : آستان قدس رضوی
مشاور : مهندسین مشاور گسترش فناوران ساخت
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 30ماه
تاریخ شروع قرارداد : 1389/08/04

مشخصات طرح

– سازه فلزی : 4500تن
– آرماتوربندی: 1150تن
– بتن ریزی : 6300مترمکعب
– قالب بندی: 41.000مترمربع
– دیوارچینی : 46.000مترمربع
-اجرای سنگ : 50.000مترمربع
-متراژ بنا : 38.335متر مربع