اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : کشور قرقیزستان
کارفرما : واحد اجرایی پروژه بازسازی سیستم آبیاری زیر نظر واحد منابع آب دولت قرقیزستان
مشاور : قرقیز سودال بر
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1383/04/30