اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : چهارمحال و بختیاری – منطقه کوهرنگ
کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
مشاور : مهندسین مشاور مهاب قدس
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 21ماه
تاریخ شروع : 1385/06/07