اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : خوزستان – بهبهان
کارفرما : وزارت نیرو – سازمان آب و برق خوزستان
مشاور سد و نیروگاه : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و شرکت مشانیر
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1381/05/09

مشخصات طرح و خلاصه احجام

نوع سد : راکفیل با هسته رسی ارتفاع سد ازکف پی: 175متر
حجم مخزن : 25/1میلیارد مترمکعب
حجم آسفالت راههای دسترسی : 4000تن
حجم خاکریزی بدنه : 9میلیون مترمکعب
حجم کل حفاری : 2/5میلیون مترمکعب
مجموع طول گالری ها و تونل ها : 6000متر