اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : بوشهر – برازجان
کارفرما : سازمان آب منطقه ای بوشهر
مشاور فاز 1و 2و :3مهندسین مشاور یکم و مهندسین مشاور مهاب قدس
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب
و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1380/11/28

مشخصات طرح و خلاصه احجام

نوع سد : بتنی دو قوسی
ارتفاع سد از بستر: 115متر
طول سد در تاج: 240متر
حجم مخزن : 685میلیون مترمکعب
حفاری پرده آب بند: 110.000مترطول
آرماتوربندی: 2.500تن
بتن ریزی : 300.000مترمکعب
قالب بندی: 100.000مترمربع
اجرای آسفالت 5.000تن
خاکبرداری : 500.000مترمکعب