اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : کرمانشاه
کارفرما : شهرداری کرمانشاه
مشاور : مهندسین مشاور آرسیکا
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 15ماه
تاریخ شروع : 1389/07/27

مشخصات طرح

اجرای آسفالت : 70.000مترمربع

خاکبرداری :
خاکریزی :
بتن ریزی :
آرماتوربندی :
قالب بندی :
68.000مترمکعب
15.000مترمکعب
19.000مترمکعب
1.000تن
13.000مترمربع