اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : اصفهان – کاشان
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کاشان
مشاور : مهندسین مشاور طوس آب
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 12ماه
تاریخ شروع : 1385/04/15