اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : شیراز
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز
مشاور : مهندسین مشاور گنو
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 12ماه
تاریخ شروع : 1385/09/04

مشخصات طرح

– آرماتوربندی: 3900تن
– بتن ریزی : 27.000مترمکعب
– قالب بندی: 12.000مترمربع
– کارهای فلزی : 1600تن
– خاکبرداری و حفاری تونل : 200.000مترمکعب