اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : استان البرز – کرج
کارفرما : سازمان قطار شهری کرج و حومه
مشاور : مهندسین مشاور پژوهش
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 24ماه
تاریخ شروع : 1385/07/10

مشخصات طرح

– آرماتوربندی: 1000تن
– بتن ریزی : 30.000مترمکعب
– قالب بندی: 22.000مترمربع
– خاکبرداری: 30.000مترمکعب
– اجرای سنگ بدنه و کف : 22.000مترمربع