اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : شیراز
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز
مشاور : مهندسین مشاور پرداراز
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
مدت قرارداد : 18ماه
تاریخ شروع : 1384/03/18

مشخصات طرح

– آرماتوربندی: 1200تن
– بتن ریزی : 12.000مترمکعب
– قالب بندی: 17.000مترمربع
– خاکبرداری : 70.000مترمکعب