شرکت پياب سازه گستر دارای پايه يك در رشته راه و ترابري ،  پايه یک در رشته ساختمان و ابنيه ، پايه دو در رشته تأسيسات و تجهيزات ، پايه سه در رشته آب و پ...

شرکت پیاب سازه گستر در تاریخ 04/11/1379 تحت شماره 170674 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تحت عنوان یکی از پیمانکاران ساختمانی در زمینه ا...