پروژه :   احداث ایستگاه مترو گلسرخ

                    محل اجرای پروژه :  شیرازasasasas
                    کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز
                    مشاور : مهندسین مشاور پژوهش
                   پیمانکار اصلی : مهندسین مشاور پردیسان سازه
                   مبلغ پروژه :  ۲۲٫۲۱۵ ميليون ریال
                     مدت قرارداد :  ۱۲ ماه تاریخ شروع :   ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

 پروژه
:   احداث ایستگاه مطهری و تونلهای طرفین آن 

                      محل اجرای پروژه :  شیراز
                      کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز
                      پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
                      مبلغ پروژه :   ۸۵,۸۴۹  ميليون ریال
                      مبلغ كاركرد پروژه : ۱۴۲٫۰۰۰ ميليون ريال
                      مشاور : مهندسین مشاور گنو
                      مدت قرارداد :  ۱۲ ماه
                      تاریخ شروع :   ۱۳۸۵/۰۹/۰۴

 


 پروژه :   احداث مجتمع تجاري و هتل بهار مشهد

 yyyyyyyyyyyyy
محل اجرای پروژه :  مشهد
کارفرما :  آستان قدس رضوی
مشاور :  مهندسين مشاور گسترش فناوران ساخت
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مدت قرارداد : ۳۰ ماه
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۸۹/۰۸/۰۴  

 


             

      پروژه برج خيابان دانشگاه مشهد (برج دانشگاه)

محل اجرای پروژه :  مشهدoooooooooo
کارفرما :  آقاي مهندس دادگستر نيا
پیمانکار طراحي و ساخت : مشاركت شركت پياب سازه گستر و مهندسي مشاور سروش دريا پي
مبلغ پيمان : ۱۳٫۴۹۶ ميليون ريال
مدت قرارداد : ۴ ماه
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۰/۰۳/۰۱