پروژه :     عملیات اجرایی بخشی از مسیر حسینیه – سردشت – لالی

Sardasht

محل اجرای پروژه : استان خوزستان – شهرستان لالی
کارفرما :  شرکت ساخت و توسعه زیربناههای حمل و نقل کشور
مشاور: شركت مهندسين مشاور ایمن راه
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مبلغ پروژه : ۲۷۹٫۰۰۰ میلیون ریال
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵       
مدت پیمان :   ۴۰ ماه

 


پروژه :     اجرای كامل پل روگذر رودخانه خشك و بلوار شهيد چمران شيراز با استفاده از قالب شاريو

picture11

محل اجرای پروژه :  شيراز
کارفرما :  قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) –  قرب قائم (عج) – موسسه عمران
مشاور: شركت مهندسين مشاور هگزا
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مبلغ اولیه پیمان : ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال
مبلغ كاركرد : ۱۵۰٫۴۸۵ ميليون ريال
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۱/۰۱/۲۹          
مدت پیمان :   ۱۶ ماه

پروژه :   عملیات اجرایی احداث پل فلزی دسته سبدی قره سو کرمانشاه

 yuyuyuyu

محل اجرای پروژه :  كرمانشاه
کارفرما :  شهرداري كرمانشاه
مشاور: شركت مهندسين مشاور آرسيكا
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مبلغ اولیه پیمان : ۱۱۳٫۸۷۵ میلیون ریال
مبلغ كاركرد : ۲۱۰٫۰۲۰ ميليون ريال و تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۱/۰۴/۳۰  
         

پروژه :     ارتقاء و بهسازی محور سياه منصور-چغاميش شاريو

Syahmansour

محل اجرای پروژه :  استان خوزستان – دزفول
کارفرما :  اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
مشاور: مهندسين مشاور ايمن پنام راه
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مبلغ پروژه : ۳۹۶٫۰۰۵ ميليون ريال
مبلغ كاركرد : ۱۵۰٫۴۸۵ ميليون ريال
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
مدت قرارداد :   ۲۴ ماه

پروژه :     عملیات اجرایی واریانت محور کنار تخته – کازرون

Kazeroon

محل اجرای پروژه : استان فارس – شهرستان کازرون
کارفرما :  شرکت ساخت و توسعه زیربناههای حمل و نقل کشور
مشاور: شركت مهندسين مشاور فراشار آسیا
پیمانکار اصلی : شركت پياب سازه گستر
مبلغ پروژه : ۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال
تاریخ شروع قرارداد : ۱۳۹۴/۱۱/۲۴       
مدت پیمان :   ۲۴ ماه