• مديريت پيمان سد بتنی دو قوسی رئيسعلی دلواری در استان بوشهر
 • مديريت پيمان طرح سد خاكی و نيروگاه مارون در استان خوزستان
 • احداث تونل و راه دسترسی به تاج سد كوهرنگ ۳ در استان چهار محال و بختياری
 • احداث تونل انحراف آب سد كوهرنگ ۳ در استان چهار محال و بختياری
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه، تونل اصلی و ارتباطی مترو امام حسين(ع) (خط ۶) در تهران
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه مطهری و تونل های طرفين قطار شهری شيراز در استان فارس
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه گل سرخ قطار شهری شيراز در استان فارس
 • اجرای عمليات ساختمانی، تاسيساتي و مكانيكی سازه اصلی ايستگاه مترو محمد شهر كرج
 • عمليات اجرايی خط اول توليد كارخانه سيمان سامان غرب در استان كرمانشاه
 • احداث واحدهاي فرآیندی تصفيه خانه فاضلاب كاشان و ساختمانهای جانبی آن در استان اصفهان
 • اجرای ۵۰۵ واحد آپارتمانی ۶ طبقه در كرمانشاه
 • اجرای تقاطع غير همسطح ميدان شهدای كرمانشاه
 • اجرای هتل و مجتمع تجاری بهار مشهد
 • طراحی و اجرای عملیات حفاری و پایدار سازی دیواره گود پروژه برج خیابان دانشگاه مشهد (برج دانشگاه)
 • حداث اسکلت بتنی مجتمع تجاری – اداری یاس پاسداران
 • احداث کارخانه گندله سازی خراسان