• ارتقاء و بهسازی محور سیاه منصور – چغامیش در استان خوزستان
  • عملیات اجرایی واریانت محور کنار تخته – کازرون از طریق تونل بناف در استان فارس
  • عملیات اجرایی بخشی از مسیر حسینیه – سردشت – لالی به طول ۲۴ کیلومتر در استان خوزستان
  • مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه اهواز
  • خدمات فنی، عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی