• عمليات اجرايی سازه ايستگاه شريعتی قطار شهری شيراز در استان فارس
 • انجام عمليات گزينه ۲ خط ۴ طرح توسعه سيمان مشهد در استان خراسان رضوی
 • مديريت پيمان سد مخزنی سيازاخ در استان كردستان
 • مديريت پيمان سد مخزنی شهر بيجار در استان گيلان
 • مديريت پيمان بازسازی و تكميل سد مخزنی كارابورا در كشور جمهوری قرقيزستان
 • مديريت پيمان پروژه تونل انتقال آب چشمه لنگان در استان اصفهان
 • اجرای برج مسكوني ۱۴ طبقه ماهان در تهران
 • احداث كمپرسور خانه جنوبی شركت ايران خودرو در تهران
 • احداث راه بلوط بلند در محدوده كارگاه سد مخزنی كارون ۴ در استان چهارمحال و بختياری
 • احداث راه بيدله به سرقلعه  در محدوده كارگاه سد مخزنی كارون ۴ در استان چهارمحال و بختياری
 • اجرای كانال RC16 ، RC15 شبكه آبياری رامشير در استان خوزستان
 • اجرای عمليات خاكی و بتونی بزرگراه نواب و جاده قديم قم در استان تهران
 • احداث ميدان ورودی شهر و پارك تفريحی الغدير در شهرستان آبسرد در استان تهران
 • احداث عمليات محوطه سازی در كارخانه توليد آب معدنی تنگ تيزاب در سپيدان استان فارس