• مديريت پيمان سد بتنی دو قوسی رئيسعلی دلواری در استان بوشهر
 • مديريت پيمان طرح سد خاكی و نيروگاه مارون در استان خوزستان
 • احداث تونل و راه دسترسی به تاج سد كوهرنگ ۳ در استان چهار محال و بختياری
 • احداث تونل انحراف آب سد كوهرنگ ۳ در استان چهار محال و بختياری
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه، تونل اصلی و ارتباطی مترو امام حسين(ع) (خط ۶) در تهران
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه مطهری و تونل های طرفين قطار شهری شيراز در استان فارس
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه گل سرخ قطار شهری شيراز در استان فارس
 • اجرای عمليات ساختمانی، تاسيساتي و مكانيكی سازه اصلی ايستگاه مترو محمد شهر كرج
 • عمليات اجرايی خط اول توليد كارخانه سيمان سامان غرب در استان كرمانشاه
 • احداث واحدهاي فرآیندی تصفيه خانه فاضلاب كاشان و ساختمانهای جانبی آن در استان اصفهان
 • اجرای ۵۰۵ واحد آپارتمانی ۶ طبقه در كرمانشاه
 • اجرای تقاطع غير همسطح ميدان شهدای كرمانشاه
 • اجرای هتل و مجتمع تجاری بهار مشهد
 • طراحی و اجرای عملیات حفاری و پایدار سازی دیواره گود پروژه برج خیابان دانشگاه مشهد (برج دانشگاه)
 • حداث اسکلت بتنی مجتمع تجاری – اداری یاس پاسداران
 • احداث کارخانه گندله سازی خراسان
 • عمليات اجرايی سازه ايستگاه شريعتی قطار شهری شيراز در استان فارس
 • انجام عمليات گزينه ۲ خط ۴ طرح توسعه سيمان مشهد در استان خراسان رضوی
 • مديريت پيمان سد مخزنی سيازاخ در استان كردستان
 • مديريت پيمان سد مخزنی شهر بيجار در استان گيلان
 • مديريت پيمان بازسازی و تكميل سد مخزنی كارابورا در كشور جمهوری قرقيزستان
 • مديريت پيمان پروژه تونل انتقال آب چشمه لنگان در استان اصفهان
 • اجرای برج مسكوني ۱۴ طبقه ماهان در تهران
 • احداث كمپرسور خانه جنوبی شركت ايران خودرو در تهران
 • احداث راه بلوط بلند در محدوده كارگاه سد مخزنی كارون ۴ در استان چهارمحال و بختياری
 • احداث راه بيدله به سرقلعه  در محدوده كارگاه سد مخزنی كارون ۴ در استان چهارمحال و بختياری
 • اجرای كانال RC16 ، RC15 شبكه آبياری رامشير در استان خوزستان
 • اجرای عمليات خاكی و بتونی بزرگراه نواب و جاده قديم قم در استان تهران
 • احداث ميدان ورودی شهر و پارك تفريحی الغدير در شهرستان آبسرد در استان تهران
 • احداث عمليات محوطه سازی در كارخانه توليد آب معدنی تنگ تيزاب در سپيدان استان فارس